คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ออกใหม่ปี 63

280฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                              
*
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)     
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                                  
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)               
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                                      
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                          
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                                      
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                                
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                
*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551