คู่มือสอบพนักงานบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                         
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                                                                
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543                                                             
*หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                                     
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                          
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                    
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                 
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.