คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า                                                    
*พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                            
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                               
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                     
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                            
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                             
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                   
*งานนิติกรรมและสัญญา                                                                                              
*งานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                                      
*งานคดีปกครอง                                                                                                       
*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา