คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า                                                    
*พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Publice Management)    
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
*การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
*แนวข้สออบ การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
*การบริหารงานการประชุม การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น และการจัดระบบงาน
*งานเลขานุการเบื้องต้น พร้อมแนวข้อสอบ
*การจัดทำรายงาน การติดตาม และสรุปความ
*การรวบรวมข้อมูลสถิติ
*งานสารสนเทศ และแนวข้อสอบ
*การฝึกอบรมประชุม สัมมนา
*การเขียนหนังสือราชการ
*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป
*แนวข้อสอบนักจัดการงาน ถาม-ตอบ
*ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฏหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
*พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กับการต่อต้านการผูกขาด