คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 63 รูปเล่ม : เป็๋นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ และสถาบันทันตกรรม                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                         
*ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข)                                                                                   
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                   
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                   
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                   
*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    
*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                              
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.