คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           
*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร                                                                       
*เส้นทางการพัฒนาบุคลากร Training Roadmap                                                                     
*แผนรายปี Training Year Plan                                                                                                
*แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)                                                     
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร                                                                                   
*การวิเคราะห์งาน                                                                                                     
*การวางแผนกำลังคน                                                                                                  
*การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรม                                                                              
*การจัดทำโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการฝึกอบรม                                                                   
*การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร                                                                         
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์