คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ด้านหลักการบัญชี                                                                                             
*ความรู้ด้านงบประมาณ การบริหารงบประมาณ                                                                     
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                   
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                 «แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                               «แนวข้อสอบ การควบคุมภายใน                                                                                       «แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                      «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                             «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.