คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       
*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           
*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           
*การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                         
*การประมาณราคา                                                                                                     
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                           
*งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     
*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     
*ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์                                                                                            
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                          «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                                «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                              «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                          «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา