คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       
*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 3.                                                   
*ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                 
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                               
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์