คัมภีร์ข้อสอบ พนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ปี 2563

320฿

คำอธิบาย

คัมภีร์ข้อสอบ พนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ปี 2563 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                             
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                             
*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                 
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                   
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                  
*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                
*แนวกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                              
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                     
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)    
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                        
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)            
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                  
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 1.                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 2.                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 3.                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 4.