สรุป HED1101 / HA101 / HE101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

45฿

คำอธิบาย

HED1101 / HA 101 /HE 101 สรุปการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

 

 

สารบัญ 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนามัยส่าวนบุคคลและชุมชน

บทที่ 2 สุขวิทยาของอวัยวะร่างกาน

บทที่ 3 สมรรถภาพทางกาย ทรวงทรง การออกกำลังกาย กาพักผ่อน และการนอน

บทที่ 4 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 5 ความรู้เรื่องเพศ และอนามัยทางเพศ

บทที่ 6 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

บทที่ 8 สุขภาพจิตและสิ่งเสพติดให้โทษ

บทที่ 9 การปฐมพยาบาล

บทที่ 10 สุขภาพผู้สูงอายุ

 

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
สรุปเนื้อหา HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg