KP-5053 เฉลย MGT3204 / GM422 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

60฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ปรนัย 120 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 
*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*