เฉลย POL2303 / PA240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

56฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/623 : S/61 : 1/60 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*