คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                     
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                        
*หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                 
*มาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                               
*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี                                                                                              
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2                                                                                                
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                      
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                      
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.