คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี             
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                          
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                              
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                           
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์