คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล    
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม                                                                                         
*กลศาสตร์ของไหล                                                                                                     
*การออกแบบระบบประปาและระบบกระจายน้ำ                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                             «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง                                                       «แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                                  «แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                              «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                             «แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                            «แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1.                                                                                            «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์