คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
 
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553   
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                             
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                                                
*การจัดการหลักสูตรการศึกษา                                                                                        
*แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษา                                                                                  
*การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                                                
*แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                             
*การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                     
*สื่อการเรียนการสอน                                                                                                   
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                       
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                               
*แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                    
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์