คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             
*พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2562                                                                              
*กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                   
*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ดัดแปลง  ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                                                                      
*การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                             
*การควบคุมปั๊มน้ำ                                                                                                      
*การควบคุมเครื่องทำความเย็น                                                                                       
*การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่                                                                            
*การควบคุมเครื่องจักร                                                                                                 
*การควบคุมเครื่องยนต์                                                                                                
*โลหะ                                                                                                                             
*เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง                                                                                    
*เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค                                                                       
*เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์                                                                                      
*เครื่องจักรกล                                                                                                          
*เครื่องวิทยุคมนาคม                                                                                                  
*งานโครงสร้างอาคาร                                                                                                  
*การประหยัดพลังงาน                                                                                                  
*เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์                                                                                     
*การคำนวณรายการและประมาณราคาค่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประมาณราคา                                  
*การจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                                 «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                                 «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.