คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34442

299฿

รหัสสินค้า: KP-34442 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34442 ประกอบด้วย Øประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ Øประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                        Øภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                            Øภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                                                                     Øภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                Øภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                             Øภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                                                                                 Øอากรแสตมป์                                                                                                                                                                  Øเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                                                                               Øสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                                                                             Øการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                                                                                 Øมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                                                  Øนโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                                                                               Øประมวลรัษฎากร                                                                                                                                                                         êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 1.                                                                                           êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 2.                                                                                           êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 3.                                                                                          êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 4.                                                                                          êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 5.                                                                                         êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 6.                                                                                           êเจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                         êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                             êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.