คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BB-128

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BB-128 รุปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                      
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                              
*หลักการประสานงาน                                                                                             
*ความรู้ด้านการออกแบบบริการที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                              
*การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                            
*การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                
*การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                           
*ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                  
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                     
*การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                              
*การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                         
*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                      
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                           
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                         
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                         
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                          
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.