คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BC-34404

260฿

รหัสสินค้า: KP-34404 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. ปี2563 BC-34404 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                 
*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543     
*พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543                                                                              
*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534                    
*พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                           
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558                            1
*ความรู้ด้านการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล                                                                         
*การจัดทำระบบฐานข้อมูล                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร                                                             
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                             
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป