คู่มือเตรียมสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน. กศน.จังหวัดนราธิวาส

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน. กศน.จังหวัดนราธิวาส รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                            
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.ประจำปี 2563       
*แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษาไทย       

*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                     
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   
*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                      
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                          
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       
*แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                           
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                    
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                                      
*บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน