คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           Øระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                   
*ความรู้ด้านการวางแผน โครงการ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุม                                                                                              
*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ การวางแผนโครงการ                                                                               
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์