คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                           
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                     
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                     
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                      
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การวางแผน     
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                       
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์