คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                    
*ความรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์                                                                                      
*การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว                                                                                          
*งานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์                                                                                       
*หลักการสื่อสาร                                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ                                                                                            
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                  «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์