คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมชลประทาน BC-34183

270฿

รหัสสินค้า: KP-34183 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมชลประทาน BC-34183 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                            «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                     
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                          «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                          «แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                         «แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                                 «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                 «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์