คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                     
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                           
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                              
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                  
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์