คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                 
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                   
*  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                        
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            
*พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง