คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป  «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและบัญชี                                                                  
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน                                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                 
*พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2560                                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์