คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณ)                                                  
*โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  
*โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                          
*โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                     
*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)          
*โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                          
*โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                                      
*โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                                 
*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                 
*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)          
*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                    
*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                    
*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                           
*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                        
*โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                              
*วิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                               
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point ,Internet)           
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.