คู่มือสอบพนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                          
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                   
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                             
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                     
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                       
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                      
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                    
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                      
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                              
*แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์