คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33797

270฿

รหัสสินค้า: KP-33797 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33797
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                     
*การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                          
*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                          
*การขับเคลื่อนและการพัฒนากลไกประชารัฐ                                                                        
*แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน นโยบาย                                                              
*แนวข้อสอบรวมพนักงานปฏิบัติการประชารัฐ                                                                             
*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                   
*แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ