คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33803

270฿

รหัสสินค้า: KP-33803 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33803
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                     
*พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน                                                                            
*อนาคตกองทุนหมู่บ้าน สู่อนาคตที่ยั่งยืน‘เศรษฐกิจฐานราก                                                        
*ปัจจัยเสี่ยงและความสามารถบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                              
*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน นโยบาย                                                              
*แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                   
*รวมแนวข้อสอบพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน