คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*แผนปฏิบัติราชการ                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                          
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์