คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33810 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33810 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33810 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                 
*นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                  
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                        
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม