คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                        1       «แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                14
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      63
*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                         82
*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              94
*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  100       «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                         113
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        118       «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              159
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     165       «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  234       «แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                                                                                              239
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   244       «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                     253       «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    263
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์