คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                   
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                        
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*การวางระบบบัญชี                                                                                                   
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                     
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                            
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์