คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                 
*การคิดวิเคราะห์เชิงเหคุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                
*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                           
*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                  
*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                            
*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                             
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                   
*แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                        
*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)   ชุดที่ 1.                    
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)   ชุดที่ 2.                    
*แนวข้อสอบรวม                                                                                               
*
 Writing and Translation                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์