คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี2562 BB -098

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี2562 ฺ BB -098
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                  
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                  
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation)                                                                      
*ความรู้เชิงธุรกิจ                                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า                                                                                           
*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                       
*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                               
*เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                                                    
*ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                 
*วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                 
*การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ                                                                       
*การวิเคราะห์ วิจัย                                                                                                     
*ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่                                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                            
*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                            
*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                        
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า