คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 315 )BB-069

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รหัส 315 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-069
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หมวดบททั่วไป และหมวด 2,6)           
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หมวด1 และหมวด 2)                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                  
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1.                                           
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2.                                           
*ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                             
*แนวข้อสอบ ความปลอดภัยในโรงงาน ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ ความปลอดภัยในโรงงาน ชุดที่ 2.                                                               
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                               
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                           
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์