คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32950

260฿

รหัสสินค้า: KP-32950 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32950
สารบัญ

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553           
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             
*พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    
*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                              
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม              
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                            
*การวางแผนการศึกษา                                                                                               
*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                               
*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                
*การจัดประชุมอบรมสัมมนาทางการศึกษา                                                                          
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.