คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32875

270฿

รหัสสินค้า: KP-32875 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32875
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                           
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                     
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                    
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                               
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์