คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา BC-32646

280฿

รหัสสินค้า: KP-32646 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา BC-32646
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                                  -อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ                        -อุปมาอุปไมย พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                                  -คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ
*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)           -เงื่อนไขทางภาษา  พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                                       -โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ พร้อมเจาะข้อสอบ                 -สรุปเหตุผล พร้อมเจาะข้อสอบ               -วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเจาะข้อสอบ                                                           
*
*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา) -การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)              -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา           -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้ภาษาไม่รัดกุม การใช้คำไม่ถูกต้อง             -การใช้คำราชาศัพท์ การเติมคำลงในช่องว่าง การสะกดคำ             -การเรียงข้อความ             -การอ่านสรุปความและความเข้าใจบทความ             -การอ่านจับใจความ         
*
*วิชาภาษาอังกฤษ                                                         -รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมคำเฉลยอย่างละเอียด 502 ข้อ              – เจาะการอ่านเข้าใจบทความ