คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BC-32622

270฿

รหัสสินค้า: KP-32622 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BC-32622
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                               
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                              
*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                                                     
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                 
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                              
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                             
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.