คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร.
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      
*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                        
*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              
*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  
*ความรู้ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                             
*การบริหารและพัฒนาองค์กร                                                                                         
*การกำกับดูแลองค์การที่ดี                                                                                             
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                              
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               
*การจัดการการลงทุน                                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                         
*แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                      
* แนวข้อสอบด้านการบริหารจัดการ                                                                                       
* แนวข้อสอบด้านการวางแผน                                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์