คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีธัญญา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีธัญญา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                    
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                         
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                           
*ความรู้ด้าน สมรรถนะความสามารถการสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)                    
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*การออกจากงาน                                                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์