คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม                                                                                      
*แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                              
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              
*งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                                       
*แนวข้อสอบ การดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                               
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และด้านผู้สูงอายุ