คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*การประสานงาน                                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                           
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.