คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีและหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์               
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                    
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                
*ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558                                         
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์                                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                  
*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.