คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลราชบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลราชบุรี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชบุรี                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์